Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace


Úplata za vzdělávání a školské služby


Podle § 123 odst. 2, 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání


se stanovuje s účinností od 1. 9. 2011

úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole ve výši 400 Kč měsíčně.

Znění § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. stanoví, že vzdělávání se v posledním ročníku MŠ poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Toto omezení se nevztahuje na děti se zdravotním postižením.

Děti s odkladem povinné školní docházky podle novely vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. počínaje dnem 1.1.2013 hradí úplatu za předškolní vzdělávání ve výši stanovené ředitelkou mateřské školy.


Osvobozen od úplaty bude:
  1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (par. 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi ve znění zákona č. 366/2011)
  2. zákonný zástupce dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (par. 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění zákona č. 366/2011)
  3. zákonný zástupce dítěte, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
  4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (par. 36-43 zákona č. 117/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
Snížení nebo prominutí úplaty
  1. zákonnému zástupci dítěte, které z vážných zdravotních důvodů nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce
  2. v případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy se úplata poměrně sníží. Snížení úplaty za prázdninové měsíce červenec a srpen bude odpovídat rozsahu omezení provozu mateřské školy. Výše úplaty v tomto období je stanovena na 15,- Kč za každý den docházky dítěte do MŠ. Pokud by byl provoz mateřské školy přerušen po celý kalendářní měsíc, půjde o osvobození od úplaty.

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ve všech případech bez výjimky ředitelka mateřské školy. Zákonný zástupce dítěte musí písemně požádat ředitelku školy o prominutí úplaty a důvod řádně doložit. Ředitelka na základě této žádosti zahajuje správní řízení jehož výsledkem je správní rozhodnutí.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího měsíce.
V Lošticích dne 1. 9. 2016
Květoslava Kobzová
ředitelka mateřské školy